BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

dotyczące remontu chodnika przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zwraca się z prośbą oferty cenowej netto i brutto na wykonanie remontu chodnika przy ul. Kolejowej w Ruciane-Nidzie według ilości oznaczonych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 759 z późn. zm.) oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo i aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz inne dokumenty na żądanie zamawiającego. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2016 r. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony w przypadku przedłużenia terminu realizacji w/w zadania. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wskazówkami Zmawiającego. Wykonane prace będą odbierane zgodnie z pomiarem powykonawczym i faktycznie wykonanymi robotami zgodnie z załącznikiem do zapytania. Nie dokonanie wyceny któregokolwiek z elementów zawartych w tabeli stanowiących załącznik do zapytania spowoduje, ze oferta zostanie odrzucona. Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjna powykonawczą. Wykonane prace należy objąć gwarancja minimum 60 miesięcy od dnia zakończenia robót.

Oferty należy złożyć na piśmie osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na remont chodnika przy ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie.” w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida przy Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w terminie do dnia 11.04.2016 r. do godz. 14:30 w pok. Nr 15.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 kwi 2016 14:48
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2016 15:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 kwi 2016 08:56
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2174 razy