BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

 

Ruciane-Nida: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 95134 - 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71288 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (oraz ich ewentualnych zwrotów) na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 oraz szacunkowe ilości przesyłek określone w formularzy cenowym stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego Rejon Sprzedaży Ostróda, ul. Mickiewicza 15, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 283739,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 307000,25

  • Oferta z najniższą ceną: 307000,25 / Oferta z najwyższą ceną: 307000,25

  • Waluta: PLN .

 

Data powstania: poniedziałek, 18 kwi 2016 12:18
Data opublikowania: poniedziałek, 18 kwi 2016 12:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 kwi 2016 09:34
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2319 razy