BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego

w sprawie sprzedaży działek budowlanych

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza 2 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w KW 13020:

a/ ozn. nr geod. 693, o pow. 2.038 m2,
Cena wywoławcza – 58.000,00 zł, wadium – 5.800,00 zł

b/ ozn. nr geod. 704, o pow. 1.994 m2,
Cena wywoławcza – 57.000,00 zł, wadium – 5.700,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 4 stycznia 2007 roku,
o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do
dnia 2.01.2007 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Bliższych informacji można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 9 tel. 0/87/4231036 w 37.
Data powstania: piątek, 24 lis 2006 08:54
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2006 09:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sty 2007 14:00
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3600 razy