BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida OR. 0002.13.2016 Ruciane-Nida, 14 września 2016 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 28 września 2016 r. (środa) o godz.13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXXI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołów z:

- XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia 2016 r.

- VIII nadzwyczajnej (XXIX kolejnej) sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2016 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu

31 sierpnia 2016 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Podsumowanie I edycji konkursu „Najładniejsza posesja w gminie Ruciane-Nida”.

8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za I półrocze 2016 r.

 

C. Część uchwałodawcza :

9.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2016 – 2025,

 • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.,

 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

 

 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierani9a odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 

 • określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

 • poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,

 • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

 

 • określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 

 • rozstrzygnięcia uwagi zgłoszonej w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny – Borek,

 

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny-Borek,

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Ruciane-Nida - ulica Cicha,

 

 • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Robert Rydzewski

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: poniedziałek, 19 wrz 2016 15:27
Data opublikowania: poniedziałek, 19 wrz 2016 15:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 wrz 2016 07:23
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2142 razy