BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego

w sprawie sprzedaży działki budowlanej


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza 2 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki budowlanej, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kasztanowej, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji usług nieuciążliwych.
Działka ujawniona jest w KW 12965.
- ozn. nr geod. 226/46, o pow. 1.501 m2
Cena wywoławcza 51.100,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 22 stycznia 2007 roku, o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 18 stycznia 2007 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. W razie nie stawienia się ustalonego nabywcy do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w tut. Urzędzie pokój nr 9, tel. 0/87/4231036 w 37.


Data powstania: piątek, 8 gru 2006 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 11 gru 2006 08:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 sty 2007 08:52
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3365 razy