BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.15.2016 Ruciane-Nida, 19 października 2016 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 października 2016 r. (czwartek) o godz.13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXXIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołów z:

- uroczystej XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2016 r.,

- XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2016 r.,

- IX nadzwyczajnej (XXXII kolejnej) sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października 2016 r..

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu

28 września 2016 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, Bezrobocia i Ochrony

Zdrowia Rady Miejskiej

8. Informacja:

  • Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i Burmistrza MiG,

  • Burmistrza Miasta i Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza MiG oraz kierowników gminnych jednostek administracyjnych.

 

C. Część uchwałodawcza :

9.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.,

  • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

  • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

  • zmiany obszaru sołectwa Wojnowo oraz sołectwa Ukta,

  • uchwalenia statutu Sołectwa Nowa Ukta,

  • uchwalenia statutów osiedli Ruciane-Nida,

  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 19 paź 2016 13:55
Data opublikowania: środa, 19 paź 2016 13:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 paź 2016 08:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2060 razy