BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

 

Do Zamawiającego w dniu 05 grudnia 2016 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida”, znak: IGK.271.09.2016. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi:
 
Odpowiedzi na zapytanie:
 
Ad. 1.
Zgodnie § 2 ust. 2 projektu umowy Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów.
 
Ad. 2.
Dopuszcza się odbiór szkła oraz żużlu, popiołu paleniskowego i pyłu z kotłów w workach o pojemności 60 l, ze względu na duży ciężar tych frakcji odpadów.
 
Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
 
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

W załączeniu treść zapytania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 gru 2016 10:38
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2016 13:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 gru 2016 11:09
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1940 razy