BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.17.2016 Ruciane-Nida, 5 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 20 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz.13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXXV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu

30 listopada 2016 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 – 2025:

 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 – 2025,

 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,

 • przedstawienie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 – 2025,

 • dyskusja,

 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 – 2025.

 

9. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2017 rok:

 • przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2017r.

 • przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,

 • przedstawienie opinii Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Rady Miejskiej,

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.,

 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2017 r.

 

C. Część uchwałodawcza :

10.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025,

 • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r..

 

D. Statutowe elementy obrad:

11. Interpelacje radnych.

12. Wnioski i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach. 

Data powstania: wtorek, 6 gru 2016 12:03
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2016 12:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2016 09:20
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2184 razy