BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IGK.6730.128.2016                                                                                                              Ruciane-Nida, dnia 06 grudnia 2016 r.

                                              

                                                                                 

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.. poz. 778 z późń. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dniu 10 listopada 2016 roku, Gminy Ruciane-Nida z/s. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

sześciu pływających betonowych pomostów (z trapami) z pokładem z deski kompozytowej oraz umocnienie brzegu grodzicami z PCV w ramach inwestycji pn. „Przebudowa nabrzeża jez. Nidzkiego (budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną)”. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 127, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Budowa przedmiotowych pomostów oraz umocnienie brzegu wchodzi w skład inwestycji pn. „Przebudowa nabrzeża jez. Nidzkiego (budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną)”. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Na terenach sąsiednich występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz obiekty służące wypoczynkowi, rekreacji i uprawianiu sportów.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1  Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

        Nie dotyczy.

2.2   Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późń. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu                  „Puszczy i Jezior Piskich”, na terenie którego obowiązują zapisy rozporządzenia  Nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r., Nr 179, poz.2636)
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008 oraz Ostoja Piska – kod obszaru PLH280048. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia                  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) „Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000”. W przedmiotowej sprawie organ stwierdza, iż inwestycja objęta niniejszą decyzją nie wpływa potencjalnie znacząco na obszar Natura 2000 (teren jest zainwestowany oraz wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach).                        Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2016 r., poz. 672 wraz z późn. zm), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.)
 • projektowany obiekt należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów                            z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W toku postępowania                był sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko który został przedłożony            a następnie uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                    w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4242.75.2016.AB.6 z dnia                              13 września 2016 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                w Piszu opinią sanitarną z dnia 19 sierpień 2016 roku znak: ZNS.4083.21.2016.              Z związku z powyższym zgodnie z art. 53 ust. 5b ustawy z dnia 27 marca 2003 r.           o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późń. zm.) Organ skorzystał z dyspozycji przetoczonego przepisu prawa                                  w przedmiotowej sprawie.
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych;

2.3     Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W granicach inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późń. zm.).

2.4     Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5    Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6  Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7  Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do niej.

 1. Teren Inwestycji

          Teren inwestycji stanowi działka ewidencyjna nr 127 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Ruciane-Nida, z/s. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, złożyła wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sześciu pływających betonowych pomostów (z trapami), z pokładem z deski kompozytowej oraz umocnienie brzegu grodzicami z PCV w ramach inwestycji pn. „Przebudowa nabrzeża jez. Nidzkiego (budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną)”. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 127, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.)

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 01 grudnia 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania o ustalenie inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. W myśl treści z art. 53 ust. 5b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.), Organ z dyspozycji przetoczonego artykułu skorzystał.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Data powstania: wtorek, 6 gru 2016 12:31
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2016 13:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 11:20
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3027 razy