BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik Nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy

Załącznik Nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy

Załącznik Nr 2 do Decyzji

o warunkach zabudowy
znak: IGK.6730.128.2016
z dnia 06 grudnia 2016r.

Wyniki analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego,
o których mowa w art. 53 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późń. zm.)

 

Inwestycja: budowa sześciu pływających betonowych pomostów (z trapami) z pokładem z deski kompozytowej oraz umocnienie brzegu grodzicami z PCV w ramach inwestycji pn. „Przebudowa nabrzeża jez. Nidzkiego (budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną)”.

Stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późń. zm.) przeprowadzono analizę warunków i zasad zagospodarowania przestrzennego oraz analizę stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji. W toku analizy ustalono, iż działka nr 127 stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W jej skład wchodzą grunty pod wodami powierzchniowymi o powierzchni 349,3109 ha.

Zagospodarowanie terenu występuje na wielu sąsiednich działkach m. in. nr 362/4, 364/2, 365, 367/2, 369/4, 363, 366, 371, 372/1, 372/2, 373/1, 374/4, 374/6, 374/5, 374/1, 375, 376, 377/7. Zagospodarowanie składa się z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych, budynków garażowych oraz budynków innych niemieszkalnych. Na terenie sąsiednim usytuowana jest również plaża miejska oraz istniejąca cześć promenady, która w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie przedłużona. Funkcja zabudowy w sąsiedztwie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty służące wypoczynkowi, rekreacji i uprawianiu sportów. W toku analizy stan prawny nieruchomości, ustalono na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Stan zagospodarowania w terenie ustalono podczas wizji terenowej dokonanej przez wykonującego analizę. Należy stwierdzić, iż w świetle istniejących przepisów prawa przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie sześciu pływających betonowych pomostów (z trapami) z pokładem z deski kompozytowej oraz umocnienie brzegu grodzicami z PCV w ramach inwestycji pn. „Przebudowa nabrzeża jez. Nidzkiego (budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną)”, na działce nr 127, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski jest jak najbardziej możliwa.

 

Data powstania: wtorek, 6 gru 2016 13:04
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2016 13:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 11:20
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2267 razy