BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Rucianem-Nidzie.
I Miejsce wykonywania pracy

- Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al.Wczasów 4,

II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:


1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne ,prawnicze lub bankowość
7.posiada przynajmniej pięcioletni staż pracy,

III Wymagania dodatkowe

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,
3.staż pracy w administracji samorządowej lub w bankowości

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Referacie Finansowym

1.Prowadzenie spraw ewidencji księgowej analitycznej w zakresie podatków i opłat :
- podatku od nieruchomości(osoby fizyczne i prawne)
- łącznego zobowiązania pieniężnego,
- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku od posiadania psów,
- czynszu dzierżawnego od osób fizycznych i prawnych.
- użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych,
- opłaty targowej, miejscowej, administracyjnej i innych będących stałymi dochodami gminy,
2.Prowadzenie spraw związanych z poborem podatku od środków transportowych.
3.Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności podatkowych.
4.Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej księgowań podatków.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor-Referat Finansowy” lub przesłać listem, w terminie do 31 stycznia 2007 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4 pok.15 tel. 0-87 4231 036.
Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2007 11:56
Data opublikowania: poniedziałek, 15 sty 2007 12:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2007 08:16
Opublikował(a): Leszek Marek Gryciuk
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3923 razy