BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

IGK.6733.119.2016                                                                                                               Ruciane-Nida, dnia 08 grudnia 2016 r.

                                                                                                                                

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.. poz. 778 z późń. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dniu 28 października 2016 roku, Gminy Ruciane-Nida z/s. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

gminnej sieci wodociągowej (rurociąg rozdzielczy oraz przyłącza) w obrębie wsi Nowa Ukta i Kadzidłowo o długości ok. 3250 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 282/2, 307/2, 391/2, 392/3, 393, 2300/4, 2300/5, 49, 50, 51, 60/6, 60/7, 62, obręb geodezyjny Ukta, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Budowa obiektu służącego zaopatrzeniu ludności w wodę pitną. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji oraz na terenach sąsiednich występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz grunty rolne.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

2.2         Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późń. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506)
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008 oraz Ostoja Piska – kod obszaru PLH280048. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane –Nida wystosował pismo w dniu 15 września 2016 r. znak: IGK.7013.11.2016 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dotyczące wydania opinii w sprawie obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOOŚ.4240.460.2016.NP z dnia 23 września 2016 r. stwierdził, iż przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowiegminnej sieci wodociągowej (rurociąg rozdzielczy oraz przyłącza) w obrębie wsi Nowa Ukta i Kadzidłowo nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: planowane zamierzenie stanowić będzie zaopatrzenie ludności w wodę pitną. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 wraz z późń. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późń. zm.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych;

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach inwestycji znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późń. zm.), na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, znak WUOZ-579-IZN-5340-29/2004 z dnia 13 lutego 2004 roku.

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

            dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

            w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

 1. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 282/2, 307/2, 391/2, 392/3, 393, 2300/4, 2300/5, 49, 50, 51, 60/6, 60/7, 62 w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Ruciane-Nida, z/s. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, złożyło wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gminnej sieci wodociągowej (rurociąg rozdzielczy oraz przyłącza) w obrębie wsi Nowa Ukta i Kadzidłowo o długości ok. 3250 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 282/2, 307/2, 391/2, 392/3, 393, 2300/4, 2300/5, 49, 50, 51, 60/6, 60/7, 62 w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:

     - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53

       ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

       przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778);

     - Starostą Powiatowym w Piszu postanowieniem: GN.6123.389.2016 z dnia 08

       listopada 2016 r.

   - Marszałkiem Woj. Warmińsko-Mazurskiego w zakresie Zarządu Melioracji i

       Urządzeń Wodnych w Olsztynie postanowieniem: MUW.DP.0702-4-78/16 z dnia 07

       listopada 2016 r.

     - Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Białymstoku pismem znak:

       ZS.224.242.2016 z dnia 05 grudnia 2016 r.

 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.).

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 02 listopada 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego.

            Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

            Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie w/w ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego”, na którym obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. Nr 20, poz. 506) oraz Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLH280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał w dniu 04 listopada 2016 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

            Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość obejmuje użytki rolne, uzgodnienia należało dokonać ze Starostą Powiatu Piskiego (art. 53 ut. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W toku niniejszego postępowania uzyskano stosowne uzgodnienie. Starosta Piski postanowieniem z dnia 08 listopada 2016 r. znak sprawy: GN.6123.389.2016 uzgodnił w/w inwestycję w zakresie ochrony gruntów rolnych stwierdzając, iż na obszarzeopracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako B-PsIV, B-PsVI – grunty rolne zabudowane, PsVI – pastwiska trwałe oraz RIVa, RIVb – grunty orne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego.

            Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji i urządzeń wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu również uzgodnił projekt niniejszej decyzji postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-78/16 z dnia 07 listopada 2016 r. Po analizie lokalizacji inwestycji stwierdzono, że realizowana ona będzie na gruntach rolnych oraz, że na omawianym obszarze występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych urządzenia drenarskie, według lokalizacji na załączonej mapie, znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu. Przedstawione położenie urządzeń melioracyjnych jest jedynie orientacyjne i może odbiegać od ich położenia w terenie.

            Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku pismem z dnia 05 grudnia 2016 r. znak sprawy: poinformował, iż zgodnie ze stanowiskiem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie zawartym w postanowieniu z dnia 20.09.2013 r. znak sprawy: ZS-W-2129-92-3/13, RDLP nie ma podstaw do wypowiadania się w sytuacji, gdy w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczonych na załączniku graficznym do decyzji nie ma gruntów leśnych.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Data powstania: czwartek, 8 gru 2016 10:54
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2016 11:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 11:20
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2853 razy