BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Załącznik Nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy znak: IGK.6730.119.2016 z dnia 08 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy znak: IGK.6730.119.2016z dnia 08 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Decyzji

o warunkach zabudowy
znak: IGK.6730.119.2016
z dnia 08 grudnia 2016 r.

Wyniki analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego,
o których mowa w art. 53 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późń. zm.)

 

Inwestycja: budowa gminnej sieci wodociągowej (rurociąg rozdzielczy oraz przyłącza) w obrębie wsi Nowa Ukta i Kadzidłowo o długości ok. 3250 m.

Stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późń. zm.) przeprowadzono analizę warunków i zasad zagospodarowania przestrzennego oraz analizę stanu faktycznego i prawnego terenu inwestycji. W toku analizy ustalono, iż działka nr 282/2 stanowi własność gminy Ruciane-Nida. W jej skład wchodzą pastwiska trwałe o powierzchni 0,1905 ha. Działka nr 307/2 stanowi własność gminy Ruciane-Nida. W jej skład wchodzą grunty oznaczone jako drogi o powierzchni 1,1100 ha. Działka nr 391/2 stanowi własność osób prywatnych. W jej skład wchodzą grunty orne (RIII, RIVa, RIVb), pastwiska trwałe (PsIII, PsIV), łąki trwałe (ŁIV), grunty rolne zabudowane (Br-PsIV), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-ŁIV) oraz wody (W) o łącznej powierzchni 6,4187 ha. Działka nr 392/3 stanowi własność osób prywatnych. W jej skład wchodzą grunty rolne zabudowane (Br-PsIV) o powierzchni 0,2715 ha. Działka nr 393 stanowi własność gminy Ruciane-Nida. W jej skład wchodzą grunty oznaczone jako drogi o powierzchni 0,2300 ha. Działka nr 2300/4 stanowi własność osób prywatnych. W jej skład wchodzą grunty orne (RIVa), drogi (dr) oraz tereny mieszkaniowe (B) o łącznej powierzchni 0,1528 ha. Działka nr 2300/5 stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP – Nadleśnictwo Maskulińskie. W jej skład grunty orne (RIVa) oraz łąki trwałe (ŁVI) o powierzchni 1,3216 ha. Działka nr 49 stanowi własność osób prywatnych. W jej skład wchodzą łąki trwałe (ŁIV), pastwiska trwałe (PsV i PsVI), grunty rolne zabudowane (Br-PsVI), lasy (LsIV) oraz wody (W) o łącznej powierzchni 6,1700 ha. Działka nr 50 stanowi własność gminy Ruciane-Nida. W jej skład wchodzą grunty oznaczone jako drogi o powierzchni 0,3600 ha.

Działka nr 51 stanowi własność fundacji. W jej skład wchodzą łąki trwałe (ŁIV), pastwiska trwałe (PsIV i PsVI), grunty rolne zabudowane (Br-PsVI), lasy (LsIV), sady (S-PsIV) oraz wody (W) o łącznej powierzchni 6,5800 ha. Działka nr 60/6 stanowi własność osób prywatnych. W jej skład wchodzą łąki trwałe (ŁVI), pastwiska trwałe (PsVI), grunty rolne zabudowane (Br-PsVI i Br-RVI), grunty rolne (RVI) oraz grunty pod stawami (Wsr-PsVI) o łącznej powierzchni 1,0300 ha. Działka nr 60/7 stanowi własność osób prywatnych. W jej skład wchodzą łąki trwałe (ŁIV), sady (S-RIVa) pastwiska trwałe (PsIV), grunty rolne zabudowane (Br-RVI), grunty rolne (RIVa, RV, RVI) oraz wody (W) oraz nieużytki (N) o łącznej powierzchni 5,6900 ha. Działka nr 62 stanowi własność gminy Ruciane-Nida. W jej skład wchodzą grunty oznaczone jako drogi o powierzchni 0,4800 ha.

Zagospodarowanie terenu występuje na sąsiednich działkach nr 283/4, 301/2, 311/7, 310, 391/2. Zagospodarowanie składa się z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych oraz budynków innych niemieszkalnych. Funkcja zabudowy w sąsiedztwie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa. W toku analizy stan prawny nieruchomości, ustalono na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Stan zagospodarowania w terenie ustalono podczas wizji terenowej dokonanej przez wykonującego analizę. Należy stwierdzić, iż w świetle istniejących przepisów prawa przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie gminnej sieci wodociągowej (rurociąg rozdzielczy oraz przyłącza) w obrębie wsi Nowa Ukta i Kadzidłowo o długości ok. 3250 m, na działkach nr 282/2, 307/2, 391/2, 392/3, 393, 2300/4, 2300/5, 49, 50, 51, 60/6, 60/7, 62, obręb geodezyjny Ukta, Ruciane-Nida – obszar wiejski jest jak najbardziej możliwa.

 

Data powstania: czwartek, 8 gru 2016 10:58
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2016 11:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 11:20
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2345 razy