BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w Księgach wieczystych OL1P/00029403/8, OL1P/00030043/6, niżej wymienionych:

 

Numer działki

Pow. w m2

Udział w nieruchomości wspólnej – dz. nr 227/32 o pow. 821m2

Obręb położenia

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza netto

Wadium

227/53

18

1/32

Ruciane-Nida

Nieruchomości nie zabudowane położone przy ul. 11 Listopada. Na przedmiotowe nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy – budowa budynków garażowych w zabudowie szeregowej.

5 658,00 zł

600,00 zł

227/54

18

1/32

Ruciane-Nida

5 658,00 zł

600,00 zł

227/55

18

1/32

Ruciane-Nida

5 658,00 zł

600,00 zł

227/56

18

1/32

Ruciane-Nida

5 658,00 zł

600,00 zł

227/57

18

1/32

Ruciane-Nida

5 658,00 zł

600,00 zł

 

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 19 stycznia 2017 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 16 stycznia 2017 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
  7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 16 grudnia 2016r. do dnia 16 stycznia 2017r.

Data powstania: piątek, 16 gru 2016 10:43
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2016 14:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 sty 2017 13:49
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2220 razy