BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

IGK.602.2.2016.2

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).informuje się o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Programu ochrony środowiska dla Gminy Ruciane -Nida na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023

w związku z powyższym możliwe jest zapoznanie się z

Projektem Programu ochrony środowiska dla Gminy Ruciane -Nida na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego dokumentu oraz składanie ewentualnych uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentuUwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

  1. pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

  2. ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu w godzinach: 800-1400,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: umig@ruciane-nida.plZgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.).

ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 13.01.2017 r.

 

 

Data powstania: piątek, 23 gru 2016 09:38
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2016 09:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2016 10:17
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1880 razy