BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo - usługowej wsi Ukta

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016r., poz.353 z późn.zm.) oraz uchwały nr  XXVIII/210/2016 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 31 sierpnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo - usługowej wsi Ukta wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 stycznia 2017 roku do 10 lutego 2017 roku w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godz. od 800 do  1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4 o godz. 1100 w Sali konferencyjnej (pokój nr 4).

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2017 r. (włącznie).

Uwagi mogą być wnoszone:

-         w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida;

-         w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 3.

-         w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: jacek.schramke@ruciane-nida.pl lub umig@ruciane-nida.pl

 

 

                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

                                                                                                                                                                    Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: czwartek, 29 gru 2016 07:59
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2016 10:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lut 2017 08:24
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 3901 razy