BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

 1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa, Gmina Ruciane-Nida
 2. Numer działki: 229/59
 3. Powierzchnia działki: 811m2
 4. Numer księgi wieczystej: KW OL1P/00012029/0
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 26, o powierzchni użytkowej 48,30m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc, usytuowany na II piętrze budynku wielolokalowego nr 7 w Rucianem-Nidzie. Do lokalu mieszkalnego nr 26 przynależy piwnica o pow. 5,01 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 4830/327150 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.

Budynek mieszkalny Nr 7 składa się z 60 lokali mieszkalnych.

 1. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 26 wraz z przynależnościami wynosi 84 066,00zł. wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1 076,00zł.

         W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 8 406,60 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 16 813,20 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.

Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą nr XIX/17/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 16 marca 2004r. została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę, stanowiącą 25 % wartości udziału w gruncie, w wysokości 269,00 zł od której stosuje się bonifikatę na podstawie w/w uchwały w wysokości 90%, czyli 26,90 zł + 23% VAT tj. 6,19 zł = 33,09 zł przed spisaniem umowy notarialnej, bądź w wysokości 80% stosownie do uchwały. Natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi kwotę 10,76 zł + 23% VAT tj. 2,47 zł = 13,23 zł.
 1. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 3. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 30.12.2016 roku do dnia 20.01.2017 roku.
Data powstania: piątek, 30 gru 2016 07:38
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2016 10:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 sty 2017 08:37
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2041 razy