BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O T W A R T Y K O N K U R S O F E R T

na dofinansowanie działań w zakresie realizacji zadania publicznego „Krzewienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie wolnym od pracy i nauki w Gminie Ruciane-Nida.
I.O środki finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, po spełnieniu i udokumentowaniu warunków:
- posiadające warunki do realizacji zadania (baza, kadra)
- posiadają minimum 20 % własnego udziału finansowego w kosztach oferty.
II.Ogólna pula środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 35 000 zł.
Ze środków dotacji nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych i wyposażenia.
III.Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1.Zadania statutowe związane z działaniami objętymi konkursem – do 5 pkt.
2.Rodzaj zadania (atrakcyjność oferty: program, baza, kadra, uczestnicy) – do 30 pkt.
3.Deklarowany udział środków własnych i z innych źródeł procentowo w stosunku do dotacji – do 30 pkt
4.Doświadczenie w realizacji podobnych zadań – do 5 pkt.
5.Dobrze sporządzony budżet kalkulacji kosztów – do 5 pkt.
6.Przejrzysty harmonogram działań – do 5 pkt.
IV.Burmistrz przyzna dotację na dofinansowanie realizacji zadania gminy jednostkom, których wnioski uzyskają minimum 60 pkt (iloraz sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji podzielonej przez liczbę osób wchodzących w skład komisji). Dotacja zostanie przekazana kolejno podmiotom uzyskującym największą ilość punktów do momentu wyczerpania środków.
V.W celu dokonania złożonych w konkursie ofert burmistrz powoła komisję, która dokona ich oceny do dnia 28 marca 2007 r. ustalając wysokość proponowanej dotacji dla realizacji zadania. Informacja o uzyskaniu bądź nie uzyskaniu dotacji zostanie przekazana pisemnie podmiotom, które złożyły oferty.
VI.Po wykonaniu zadania organizacje i inne podmioty zobowiązane są do przedstawienia, w określonym przez Burmistrza terminie, sprawozdania merytorycznego i finansowego.
VII.Zadanie będące przedmiotem konkursu może być realizowane w terminie od 01 kwietnia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., a w szczególności przez: sport masowy dzieci, młodzieży i dorosłych, sport rodzinny, sport kwalifikowany dzieci, młodzieży i dorosłych, promocję rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, imprezy sportowe organizowane w ramach dni Rucianego-Nidy, organizowanie rajdów rowerowych, pieszych i spływów, organizowanie otwartych szkół umiejętności sportowych
VIII.Oferty należy złożyć na druku ustalonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór druku oferty można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokój nr 9 i 10.
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację organizacji (ważny 3 m-ce)
- harmonogram działań podjętych w ramach zadania
- statut organizacji
- sprawozdanie finansowe z działalności za 2006 r.
W przypadku składania kopii ww. dokumentów powinny one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą organizację do tego upoważnioną.
Na kopercie oferty należy umieścić dane adresata oraz dopisek „konkurs - kultura fizyczna - 2007”
Oferty można składać do dnia 26 marca 2007 r. do godz. 15 00.
Adres składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, sekretariat – pokój nr 15
IX. Z budżetu gminy na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu wydatkowano w 2006 r. kwotę 30 000 zł którą przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych. W roku 2007 jeszcze nie wydatkowano funduszy na tego rodzaju zadania.
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Organizacja przystępująca do konkursu może złożyć tylko jedną ofertę. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w złożonej ofercie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, tel. 087 423 10 36 (pok. 9, 10)
Data powstania: piątek, 23 lut 2007 07:10
Data opublikowania: piątek, 23 lut 2007 10:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2007 08:50
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3330 razy