BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta ruciane-Nida - ul. Boczna, Rybacka, Dybówek

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Boczna, Rybacka, Dybówek

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr XXVIII/211/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Boczna, Rybacka, Dybówek

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 11 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach 8.00 do 14.00, w pokoju nr 3, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Boczna, Rybacka, Dybówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu i prognoza dostępne będą również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 8 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 4).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.  

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 3;
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
    o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: umig@ruciane-nida.pl.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Ruciane-Nida

Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: piątek, 1 gru 2017 09:49
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2017 09:55
Data przejścia do archiwum: środa, 31 sty 2018 12:36
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1712 razy