BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro i poniżej 211 000 euro

na sporządzenie projektów budowlanych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 425 44 56, www.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie projektów budowlanych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 74.23.22.20-2
Termin realizacji zamówienia do 12 miesięcy
Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:
Część nr 1 (pierwsza) obejmuje:
„Sporządzenie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi i przyłączami domowymi we wsiach: Nowa Ukta, Ukta, Gałkowo, Wojnowo, Osiniak – Piotrowo, Wólka, Śwignajno, Ładne Pole na terenie gminy Ruciane - Nida”.
Część nr 2 (druga) obejmuje
„Sporządzenie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z przyłączami energetycznymi i przyłączami domowymi we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo, Piaski oraz sieci wodociągowej we wsiach: Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Końcewo, Piaski na terenie gminy Ruciane - Nida”.
Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w zakresie dotyczącym procedury zamówienia, tel. 087 423 10 36 wew. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Jan Dziekoński – w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, tel. 087 423 10 36 wew. 54, w godz. 800- 1400, pokój nr 3.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2007 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 maja 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie warunku uznaje się złożenie: dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego (kopia uprawnień minimum jednego pracownika i zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego) oraz wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość lub część zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 4 maja 2007 r.

Data powstania: piątek, 4 maj 2007 10:25
Data opublikowania: piątek, 4 maj 2007 11:23
Data przejścia do archiwum: środa, 23 maj 2007 10:54
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3660 razy