BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Sporządzenie projektów budowlanych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Ruciane – Nida”, ogłoszenie w BZP nr 26054 z dnia 08.05.2007 r.
Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na „Sporządzenie projektów budowlanych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Ruciane – Nida” wystosowane przez wykonawcę w dniu 11.05.2007 r.

1. Mapy do celów projektowych i poglądowych – kto opracuje? W treści SIWZ zobowiązujecie się Państwo do dostarczenia aktualnych podkładów mapowych, w kolejnych częściach SIWZ nakładacie na Wykonawcę obowiązek aktualizacji map. Jeśli mapy są po stronie Zamawiającego to prosimy o wskazanie terminu, w jakim zostaną one przekazane Wykonawcy.
Odp.: Zgodnie ze SIWZ rozdział III pkt 1 ppkt 1.1 Wykonawca ma wykonać wstępną koncepcję na mapach w skali 1;5000, a zgodnie w rozdziałem XIV ppkt 6 – wykonanie zamówienia zawiera koszty związane z wykonaniem tychże map przez Wykonawcę zamówienia.
Zamawiający dostarczy wtórniki map etapami w terminie: od 1 lipca do 30 września br.
2. Mapy do koncepcji – sugerujemy, aby mapy do koncepcji były w skali 1;1000, mapy te po uzgodnieniu koncepcji automatycznie stałyby się załącznikiem graficznym do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ułatwi to też określenie zakresu aktualizacji map do celów projektowych.
Odp.: jak w pkt 2 - koncepcje należy wykonać na mapach w skali 1;5000.
3. Czy dobrze interpretujemy zapisy SIWZ dotyczące złożenia ofert na poszczególne części – Oferent może złożyć na jedną, dowolną część lub jedną ofertę na całość?
Odp.: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną dowolną część lub na całość zamówienia.
4. Obawiamy się, iż czas na opracowanie wstępnej koncepcji (z uwzględnieniem potrzeby sporządzenia jej na mapach 1:2000), jest zbyt krótki. Proponujemy 1,5 miesiąca jako termin na opracowanie koncepcji.
Odp.: Z powziętych przez Zamawiającego wiadomości twierdzimy, że 21 dni na opracowanie wstępnej koncepcji projektów jest czasem wystarczającym. Mowa jest o mapach w skali 1:5000 a nie jak w zapytaniu 1:2000.
5. Prosimy o podanie liczby osób zamieszkujących miejscowości objęte zamówieniem – w podziale na miejscowości
Odp.: Liczba mieszkańców poszczególnych wsi obejmujących zamówienie na dzień ogłoszenia postępowania: a) Nowa Ukta -148, b) Gałkowo -156, c) Ukta -688, d) Wojnowo -273, e) Osiniak – Piotrowo -189, f) Wólka -91, g) Śwignajno-Ładne Pole -373, h) Niedźwiedzi Róg -34, i) Onufryjewo -111, j) Głodowo- Głodowo Ryb. – 63, k) Wejsuny -338, l) Warnowo -62, ł) Końcewo -93, m) Piaski -13.
6. Nadzory autorskie – prosimy o podanie minimalnej ilości pobytów na budowie jaką należy przyjąć do wyceny, oddzielnie dla każdej części
Odp.: Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie ze SIWZ w okresie 3 lat od przekazania projektu oraz ustawą Prawo budowlane - ilość pobytu na budowach uzależniona będzie od potrzeb inwestora lub właściwych organów zwianych z prowadzeniem robót budowlanych.
7. Projekt umowy: - prosimy uwzględnić nasze powyższe uwagi dotyczące map - § 3 pkt 4 – proponujemy, zamiast stosowania trybu warunkowego „dopuszcza się” wprowadzenie jednoznacznego podziału przedmiotu zamówienia i, co za tym idzie płatności (np.: 2 faktury częściowe w wysokości …% oraz faktura końcowa). Czy dobrze rozumiemy, że w przypadku złożenia oferty na całość, wynagrodzenie będzie płatne osobno dla każdej części (również przy zastosowaniu płatności częściowych)?
Odp.: Zastosowanie trybu „dopuszcza się” w rozliczeniu części zamówienia zastosowanego w projekcie umowy § 3 jest jednoznaczne ze zgodą Zamawiającego na taką formę zapłaty, lecz nie stanowi przymusu rozliczania się i odebrania wynagrodzenia za część zamówienia przez Wykonawcę. Płatność częściowa może być zrealizowana jedynie za pracę wykonaną, co będzie zgodne z załączonym do oferty harmonogramem wykonania dokumentacji przez Wykonawcę. Wielkości wykonanych prac nie można określić jednoznacznie procentowo w stosunku do całości zamówienia, dlatego uważamy, że ustalenie wysokości wynagrodzenia za konkretne prace jest właściwe.
Wynagrodzenie będzie rozliczane dla każdej części zamówienia, również przy zastosowaniu płatności częściowych.


Data powstania: poniedziałek, 14 maj 2007 08:36
Data opublikowania: poniedziałek, 14 maj 2007 09:40
Data przejścia do archiwum: środa, 23 maj 2007 10:54
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3257 razy