BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Al.Wczasów
2. Numer działki : 136
3. Powierzchnia działki : 983 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 22345
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 35,42 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego nr 6 w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów . Do lokalu mieszkalnego nr 4 przynależy piwnica o pow. 8,54 m2 i pomieszczenie w budynku gospodarczym (boks) o pow. 12,32 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 56,28/357,27 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 6 składa się z 6 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 22.550,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych ). Cena udziału w gruncie wynosi 6.610,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 2.255,00 zł.
(słownie złotych : cztery tysiące pięćset dziewięć złotych).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży wynoszące 465,00 zł.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XVI/87/1991 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28 listopada 1991 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste. Oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 1.652,50 zł + 22% VAT tj. 363,55 zł = 2.016,05 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 66,10 zł + 22%VAT tj. 14,54 zł = 80,64 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność 2.255,00 zł + 2.016,05 zł + 465,00 zł = 4.736,05 zł w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11.06.2007 r. do dnia 2.07.2007r.
Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2007 14:19
Data opublikowania: środa, 6 cze 2007 07:59
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2007 14:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3061 razy