BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.I.7.2019CP                                                                                                              Ruciane-Nida, dnia 07.06.2019 r.

                                                                      

                                              

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.05.2019 r. Pani Edyty Tyrki, zam. Al. Wczasów 13, 12-220 Ruciane-Nida, pełnomocnika Pana Krzysztofa Kaczmarzyka, zam. ul. Niepodległości 66i/6, 41-106 Siemianowice Śląskie

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

budowie przyłącza elektroenergetycznego wraz ze słupową stacją  TRAFO STSp-20/250 E na działce ewidencyjnej nr 119/3 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

     Budowa obiektów liniowych infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz.2204).

 • Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz ze słupową stacją  TRAFO
STSp-20/250 E na działce ewidencyjnej nr 119/3 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
  • Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nie dotyczy.

 • Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, na obszarze, którego obowiązują przepisy Uchwały Nr XXX/671/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4145).
 4. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował się następującymi przesłankami: budowa przyłącza elektroenergetycznego
  w tym obejmującego słupową stację TRAFO STSp-20/250 E. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXX/671/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4145).
 5. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje lub może istnieć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 6. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 7. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
  • Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić przedmiot, zabezpieczyć przedmiot i miejsce oraz poinformować stosowne organy zgodnie z  art.32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz.U z 2018 poz. 2067).

 • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

  W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

 • Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

 • Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

 • Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.
 3. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1202, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U z 2018 poz.2067).
 4. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
  - wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,
  -  budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,

-  cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
-  innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.

 1. Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie  budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.

 

 1. Teren Inwestycji

  Teren inwestycji stanowi działka ewidencyjna nr  119/3 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida,  Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

 

UZASADNIENIE

 

Pani Edyta Tyrka, zam. Al. Wczasów 13, 12-220 Ruciane-Nida, pełnomocnik Pana Krzysztofa Kaczmarzyka, zam. ul. Niepodległości 66i/6, 41-106 Siemianowice Śląskie, złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego wraz ze słupową stacją  TRAFO STSp-20/250 E na działce ewidencyjnej nr 119/3 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).
 4. W trakcie postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, postanowieniem  znak: WOPN.612.37.51.2019.EBK z dnia 06.06.2019 r.
 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” -  spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida pismem z dnia 17 maja 2019 r.  zawiadomił strony o wszczęciu postepowania administracyjnego.

 Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida na podstawie art. 53 ust. 4  wystąpił o stosowne uzgodnienia projektu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dnia 20 maja 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z  art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż parki narodowe i ich otuliny obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów  o ochronie przyrody.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOPN.612.37.51. 2019.EBK z dnia 06 czerwca 2019 r.  uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Analizując ww. inwestycję Organ opiniujący stwierdził, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność gatunkową, nie przyczyni się do utraty kryjówek, a uszczuplenie miejsc żerowiskowych wykorzystywanych przez lokalne populacje z uwagi na zagospodarowanie i użytkowanie terenu inwestycji będzie niewielkie. Po zbadaniu struktury użytkowania działki nr 119/3 oraz terenu przyległego, mając na uwadze, iż działka prawie w całości zlokalizowana jest w granicach zwartej zabudowy wyznaczonej w projekcie planu zadań ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008, a także biorąc pod uwagę charakter i skalę oddziaływania  planowanej inwestycji, a także jej odległość od istniejącej zabudowy realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Data powstania: piątek, 7 cze 2019 09:13
Data opublikowania: poniedziałek, 10 cze 2019 09:15
Data przejścia do archiwum: środa, 19 cze 2019 08:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1285 razy