BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

decyzja lokalizacji celu publicznego IGK.6730.I.4.2019 CP

 

IGK.6730.I.4.2019CP                                                                                                                                                                                                                                                       

Ruciane-Nida, dnia 25 czerwca 2019 r.

                                                                      

 

                                              

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

       Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2019 r. Pana Andrzeja Kołodziejczyka, pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa, reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

remoncie śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie-Jezioro Nidzkie na części działek nr 58, 59/1 i na działce nr 60 w obrębie geodezyjnym
1-Ruciane-Nida oraz na części działki nr 42/5 w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

Remont śluzy. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz.2204).

 • Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Remont śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie-Jezioro Nidzkie na części działek nr 58, 59/1 i na działce nr 60 w obrębie geodezyjnym
1-Ruciane-Nida oraz na części działki nr 42/5 w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
  • Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nie dotyczy.

 • Parametry techniczne inwestycji

W ramach inwestycji planuję się remont śluzy żeglugowej Guzianka I oraz awaportów: dolnego i górnego w celu zapewnienia stateczności ich brzegów. Remont konstrukcji śluzy nie zmieni jej lokalizacji ani parametrów.

 • Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 4. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008 oraz obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Piska - kod obszaru PLH280048. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: Remont śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie-Jezioro Nidzkie na części działek 58, 59/1 i na działce nr 60 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida oraz na części działki nr 42/5 w obrębie geodezyjnym 2 - Iznota, gmina Ruciane-Nida. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.) oraz uchwały XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 5. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje lub może istnieć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 6. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 7. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
  • Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W granicach terenu inwestycji znajduje się zabytek nieruchomy - śluza komorowa Guzianka wraz z otoczeniem w granicach działki ewidencyjnej nr 60 obręb 1, która wpisana jest do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego (nr rejestru zabytków: A-4671). Ponadto śluza oraz strażnica wodna zlokalizowana w terenie inwestycji na stopniu wodnym piętrzącym  „Guzianka” znajdują się na liście zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Przedmiotową inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz.U z 2018 poz. 2067).

 • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

  W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

 • Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

 • Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

 • Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.
 3. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1202, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U z 2018 poz.2067).
 4. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
  - wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,
  -  budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,

-  cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
-  innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.

 1. Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie  budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.

 

 1. Teren Inwestycji

Teren inwestycji stanowi części działek nr 58, 59/1 i działka nr 60 w obrębie geodezyjnym
1-Ruciane-Nida oraz na części działki nr 42/5 w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida.

 

 

UZASADNIENIE

 

            Pan Andrzej Kołodziejczyk, pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa, reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa, złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie-Jezioro Nidzkie na części działek nr 58, 59/1 i na działce nr 60 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida oraz na części działki nr 42/5 w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).
 4. W trakcie trwania postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:

 

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie  53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
 • Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu postanowieniem znak: 4002.97.2019.CI z dnia 10 czerwca 2019 r.,
 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku na podstawie  53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
 • Warmińsko-Mazurskim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w Ełku na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

 

 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” -  spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida pismem z dnia 15 maja 2019 r.  zawiadomił strony o wszczęciu postepowania administracyjnego.

 Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida na podstawie art. 53 ust. 4  wystąpił o stosowne uzgodnienia projektu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dnia 28 maja 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarząd Zlewni w Giżycku oraz Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Ełku.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy postanowieniem znak: PZD.4002.97.2019.CI z dnia 10 czerwca 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13 czerwca 2019  r.) uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - w odniesieniu do  innych niż wymienionych w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Organ ochrony przyrody zobligowany jest do rozważenia czy w oparciu o  obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przyrody  możliwe jest uzgodnienie przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, bowiem regionalny dyrektor ochrony środowiska  jest organem ustawowo powołanym do uzgodnień projektów decyzji.

 Projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał w dniu 31 maja 2019 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa  w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Zarząd Zlewni w Giżycku, projekt niniejszej decyzji otrzymał dnia 31 maja 2019 r., w myśl art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -  W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane. Z  dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Zarządca Gospodarki Wodnej w przedmiotowej sprawie skorzystał.

Ponadto Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 formy ochrony zabytków ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków projekt niniejszej decyzji otrzymał dnia 07 czerwca 2019 r.,  także w myśl art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -  W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Otrzymują:

 

 1. Starostwo Powiatowe w Piszu,
 2. Polski Związek Wędkarski,
 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 5. Andrzej Kołodziejczyk,
 6. a/a.

 

 

Data powstania: wtorek, 25 cze 2019 09:38
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2019 09:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 lip 2019 09:07
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1372 razy