BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

            Ruciane-Nida, 28 czerwca 2019 r.

 

 

Nasz znak :

IGK.6730.I.5.2019CP

  P O S T A N O W I E N I E

 

                        Na podstawie art. 98 § 1 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej na części działek ewidencyjnych nr: 3107/2, 15/2, 430, 441/1, 401, 48/13, 48/12, 48/11, 48/10 oraz na działkach ewidencyjnych nr: 441/2, 402/8, 402/9, 402/4, 402/5, 445 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski. Inwestorem jest  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Michał Kuczyński, reprezentujący ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12 15-249 Białystok,

 

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z budową stacji transformatorowej na części działek ewidencyjnych nr: 3107/2, 15/2, 430, 441/1, 401, 48/13, 48/12, 48/11, 48/10 oraz na działkach ewidencyjnych nr: 441/2, 402/8, 402/9, 402/4, 402/5, 445 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski, inwestorem jest  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, w imieniu którego działa  pełnomocnik Pan Michał Kuczyński, reprezentujący ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12 15-249 Białystok,

 

 

   u z a s a d n i e n i e

W dniu 24 czerwca 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25 czerwca 2019 r. )  inwestor złożył wniosek z  prośbą o zawieszenie  postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia w związku z otrzymanym postanowieniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znak: O.OL.Z-3.4351.215.2019.d z dnia 13 czerwca 2019 r. Zgodnie z art. 98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

  

  p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania według wykazu geodezyjnego,
  3. a/a.
Data powstania: piątek, 28 cze 2019 13:51
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2019 13:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lip 2019 08:44
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 1178 razy