BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art.37 ust.1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 30 listopada 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza 2 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Szkolnej, ujawnionych w KW 22377, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionych:
a/ozn. nr geod. 192/335, o pow. 899 m2
cena wywoławcza 25.970,00 zł, wadium 2.500,00 zł
b/ozn. nr geod. 192/323, o pow. 718 m2
cena wywoławcza - 20.740,00 zł, wadium 2.200,00 zł
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2007 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 14 sierpnia 2007 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Data powstania: środa, 4 lip 2007 14:17
Data opublikowania: środa, 4 lip 2007 14:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 sie 2007 13:59
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3262 razy