BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko ds. z zakresu gospodarki mieszkaniowej i usług komunalnych w Urzędzie Miejskim w Rucianem-Nidzie.
I Miejsce wykonywania pracy

- Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al.Wczasów 4,

II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe lub średnie – preferowane budownictwo.

III Wymagania dodatkowe

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika ds. z zakresu gospodarki mieszkaniowej i usług komunalnych

1. Gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy Ruciane-Nida.
2. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji z zakresu spraw mieszkaniowych (komunalnych).
3. Przydziały lokali mieszkalnych i użytkowych, zmiana lokali i sprawy bieżące z zakresu ustawy o najmie lokali oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących budynków komunalnych.
4. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ustalania wysokości czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe budynków komunalnych oraz nadzór nad remontami i modernizacja tych budynków.
5. Ustalanie lub zwalnianie z kaucji mieszkaniowych.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik ds. gospodarki mieszkaniowej i usług komunalnych” lub przesłać listem, w terminie do 30 lipca 2007 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4 pok.15 tel. 0-87 4231 036.
Data powstania: piątek, 13 lip 2007 08:10
Data opublikowania: piątek, 13 lip 2007 08:11
Data przejścia do archiwum: środa, 1 sie 2007 08:04
Opublikował(a): Leszek Marek Gryciuk
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2985 razy