BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 euro

na wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowości Wygrany na terenie gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 425 44 56, www.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej drogi w miejscowości Wygrany na terenie gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 45233124-4, 45233142-6
Termin realizacji zamówienia – 30 listopad 2007 r.
Przedmiotem zamówienia obejmuje:
- wykonanie warstwy ścieralnej drogi gminnej w miejscowości Wygryny o powierzchni 5620 m2 oraz ułożenie ścieków z prefabrykatów betonowych na odcinku 22 m przed mostem.
- wykonanie ławy betonowej pod ścieki prefabrykowane betonowa zwykła 2 x 22 x 0,7 x 0,15 = 4,62 m3
- wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej odprowadzenie wód opadowych na odcinku przed mostem 22 m.
- wykonanie mechanicznego czyszczenia nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 5760,5 m2
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (232 + 680 + 500 – 7) x 4,1 = 5760,5 m2
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne – ubytki nawierzchni 10 ton
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne – średnio 50 kg/m2 (232 + 680 + 500 – 7) x 4,1 x 0,05= 288,025 m2
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (232 + 680 + 500 – 7) x 4 = 5620 m2
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (232 + 680 + 500 – 7) x 4 = 5620 m2
- wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna gr 8 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie – uzupełnienie poboczy 2x (232 + 680 + 500 – 7) x 0,5 = 1405 m2.
zgodnie z przedmiarem robót załączonym nr 4 do SIWZ.
Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w zakresie dotyczącym procedury zamówienia, tel. 087 425 44 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Artur Chudzik – w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 28 sierpnia 2007 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 sierpnia 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 7 sierpnia 2007 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 07 sierpnia 2007 r.
Data powstania: wtorek, 7 sie 2007 15:02
Data opublikowania: wtorek, 7 sie 2007 14:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 sie 2007 09:54
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2997 razy