BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.20.2019CP

         Ruciane-Nida, 27 grudnia 2019 r.

POŚ.6733.20.2019CP

                                                                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)   oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 15 kV Pisz-Nida odgałęzienie Wiartel na linie kablową 15kV wraz z powiązaniami  z istniejącymi liniami 15 kV. Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnym 23/2, 31, 32, 42, 43, 53, 54, 62, 63, 72, 73, 82, 83, 92, 93 obręb Szeroki Bór,  obręb  Ruciane-Nida – obszar wiejski.  Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Oddział w Białymstoku, działająca przez pełnomocnika Biuro Projektów Elektrycznych EiP Paweł Szymczyk, ul. Damroki 95/10, 80-177 Gdańsk.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.
Data powstania: piątek, 27 gru 2019 14:28
Data opublikowania: piątek, 27 gru 2019 14:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 sty 2020 07:47
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 951 razy