BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZAMIANY

w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603):

Gmina Ruciane-Nida zamienia działkę:
ozn. nr ged.3/5, o pow. 3.623 m2
położeną w Wierzbie, ujawnioną w KW 13639
Opis:Działka stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida - droga utwardzona asfaltem i trylinką
Cena: 67.300,00zł

Na prawo użytkowania wieczystego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie trwające
do dnia 19.01.2093 roku
działki:
ozn.nr geod.1/112, o pow.4.979 m2,
położonej w Wierzbie,
ujawnionej w KW 21770
Opis: Działka stanowiąca własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa - droga utwardzona płytami betonowymi
Cena: 67.850,00zł

1.Działka Gminy Ruciane-Nida ozn. nr geod. 3/5, poł. w Wierzbie przeznaczona jest do zamiany na prawo użytkowania wieczystego trwające do dnia 19.01.2093 roku Polskiej Akademii Nauk w Warszawie działki ozn. nr geod. 1/112, o pow. 4.979 m2, poł. w Wierzbie w wykonaniu uchwały nr VII/62/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2007 roku. Działki w/w stanowią drogi.
2.Zamiana następuje w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3.W związku z tym, że cena działek jest różna wystąpi dopłata z tytułu zamiany po stronie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie tj. 67.850,00 zł – 67.300,00 zł = 550,00 zł plus 22% VAT tj. 121,00 zł minus koszt przygotowania dokumentacji do zamiany który pokryła Gmina Ruciane-Nida w kwocie 1.000,00 zł = 329,00 zł.
4.Koszt spisania umowy notarialnej pokrywają zbywcy po ½ każdy.
5.Protokół uzgodnień zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie zamiany.
6.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni tj. od dnia 27.08.2007 roku do dnia 18.09.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: poniedziałek, 27 sie 2007 08:28
Data opublikowania: czwartek, 23 sie 2007 11:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 wrz 2007 11:07
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3101 razy