BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 euro

na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ruciane-Nida na trasie nr IV
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 425 44 56, www.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 60.11.31.00-4
Termin realizacji zamówienia – od 1.10.2007 r. do 30.06.2009 r.
Przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) zamówienie obejmuje dowóz dzieci do szkół (trasa nr IV) zgodnie z obowiązującymi ustaleniami w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w następujący sposób na trasie: Lipnik – Niedźwiedzi Róg – Głodowo – Końcewo – Wejsuny – Ruciane-Nida – Wólka – Wygrany – Ruciane, (Onufryjewo – Warnowo kurs popołudniowy), długość trasy łącznie 101 km,
b) do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy:
- przewóz uczniów z miejscowości wskazanych wyżej z terenu gminy Ruciane-Nida uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w dni nauki w szkole oraz ze szkół do ww. miejscowości po zakończeniu zajęć zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
- zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom podczas przewozu z miejscowości zamieszkania do placówki oświatowej i drodze powrotnej oraz w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu,
c) pojazdy muszą być ogrzewane

Na udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych (Pzp) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w zakresie dotyczącym procedury zamówienia, tel. 087 425 44 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Grażyna Rakowska – w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, tel. 087 425 44 41, w godz. 800- 1400, pokój nr 23.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 19 września 2007 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 września 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, kserokopie prawa jazdy kierowców wykonujących zamówienie oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie, informacji o posiadanych pojazdach niezbędnych do wykonania zamówienia, kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów użytych do realizacji zamówienia wraz z aktualnymi przeglądami technicznymi i spełniającymi wymogi do przewozu dzieci oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie polisy ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, dowodu wniesienia wadium oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie aktualnej informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje wnoszenie wadium w wysokości – 1900 zł
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 11 września 2007 r.
Data powstania: wtorek, 11 wrz 2007 12:22
Data opublikowania: wtorek, 11 wrz 2007 14:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 wrz 2007 11:07
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3190 razy