BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)

Działki budowlane:
1.ozn. nr geod. 226/40, o pow. 1.014 m2
cena 39.590,00 zł

2.ozn. nr geod. 226/42, o pow. 1.119 m2
cena 41.830,00 zł

3. ozn. nr geod. 226/45, o pow. 932 m2
cena 38.260,00 zł

4. ozn. nr geod. 220/13, o pow. 959 m2
cena 37.450,00 zł

5. ozn. nr geod.220/14, 0 pow. 984 m2
cena 38.420,00 zł

Położone:Ruciane-Nida ul.Akacjowa

Zgodnie z ustaleniami planu Zagospodarowania Przestrzennego- rejonu ulicy Polnej Rucianego-Nidy zatwierdzonym uchwałą nr XX/28/2004 przedmiotowe działki stanowią teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,bliźniaczej i wolnostojącej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla sąsiedztwa.

Ujawnione w KW 12965 i 19031

1.Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działek. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 21.09.2007 roku do dnia 12.10.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: piątek, 21 wrz 2007 12:48
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2007 11:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 paź 2007 13:31
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2890 razy