BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) polegający na tym, że:

Gmina Ruciane-Nida przekazuje nieodpłatnie dla Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie prawo użytkowania wieczystego trwające do dnia
1.04.20097 roku niżej wymienionych działek, stanowiących jej własność:

1. ozn. nr geod. 680/1, o pow. 4.097 m2.
położonej w Rucianem-Nidzie przy ul.Kolejowej

2. ozn. nr geod. 636, o pow. 1.214 m2.
położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Polna

ujawnionych w KW 12965

Na działkach tych urządzone są ogrody działkowe.

W zamian Gmina Ruciane-Nida nabywa od Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie prawo użytkowania wieczystego trwające do dnia 1.04.2097 roku niżej wymienionej działki:

1. ozn. nr geod. 392/10, o pow. 4.144 m2.
położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej

ujawnionej w KW 9981

Działka stanowi własność Gminy Ruciane-Nida, oddana jest w użytkowanie wieczyste do dnia 1.04.2097 roku dla Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie – zadrzewiona.


1. Zamiana prawa użytkowania wieczystego wyżej wymienionych działek następuje w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w wykonaniu uchwały nr XIV/117/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26.09.2007 roku..
2. W związku z tym, że zamiana jest nieodpłatna dopłaty i spłaty tu nie wystąpią.
3. Koszt spisania umowy notarialnej pokrywają strony po ½ każdy.
1. Protokół uzgodnień zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie zamiany.
2. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni tj. od dnia 12.10.2007 roku do dnia 2.11.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w internecie oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Data powstania: piątek, 12 paź 2007 14:00
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2007 12:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2007 11:01
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3943 razy