BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

RO.RM. 0002.08.2020          

                                        

                                                              

                                                                           Ruciane -  Nida,  21 lipca 2020 r.   

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień

29 lipca 2020 r. (środa) o godz.1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

XXVII sesję Rady Miejskiej

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane -Nida w dniu 24 czerwca 2020 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

    5.1 zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020 – 2026,

    5.2 dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

    5.3 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług         opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

    5.4 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

    5.5.uchwalenia stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

    5.6. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida,

    5.7.określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

    5.8. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów,

    5.9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Ruciane - Nida,

 5.10. powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Ruciane - Nida,

 5.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat

          (nr geod. 229/4 o pow. 526 m2 w Rucianem-Nidzie),

  5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat

          (nr geod. 192/348 o pow. 30 m2 w Rucianem-Nidzie),

  5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 1 roku

          (część nr geod. 20/13 o pow. 1.030 m2 w Wygrynach),

  5.14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 1 roku

          (część nr geod. 20/13 o pow. 1.023 m2 w Wygrynach),

  5.15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 1 roku

           (część nr geod. 20/13 o pow. 990 m2 w Wygrynach),

  5.16. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 1 roku

            (część nr geod. 20/13 o pow. 750 m2 w Wygrynach),

  5.17. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 1 roku

            (część nr geod. 20/13 o pow. 632 m2 w Wygrynach),

  5.18. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 1 roku

            (część nr geod. 20/13 o pow. 442 m2 w Wygrynach),

  5.19. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości wraz z ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej, ( nr geod. 119/4 w Osiniaku),

  5.20. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości przez Gminę Ruciane – Nida  (Ruciane - Nida – teren po byłym tartaku).

6. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

7. Zapytania i wnioski mieszkańców.

8. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

9. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

 

Data powstania: środa, 22 lip 2020 14:56
Data opublikowania: środa, 22 lip 2020 14:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 paź 2020 08:36
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 269 razy