BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
lokalu użytkowego nr 3, o powierzchni użytkowej 24,60 m2,
składającego się z 3 pomieszczeń (sali sprzedaży 17,53 m2, pomieszczenia socjalnego 4,24 m2 i wc 2,83 m2)
usytuowanego w budynku mieszkalno-użytkowym nr 15 w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej wraz z udziałem wielkości 141/1000 części w działce ozn. nr geod. 75/6, o pow. 588 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.
Nieruchomość ujawniona jest w KW nr 30664.
Cena wywoławcza wynosi 20.010,00 zł, wadium 2.000,00 zł,
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 17 grudnia 2007 roku, o godzinie 12.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 14 grudnia 2007 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży (około1.000,00 zł). Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Bliższych informacji można zasięgnąć w tut. Urzędzie pokój nr 9,
tel. 0/87/4231036 w 37 lub 0/87/4254437, fax 0/87/4254456.


Data powstania: środa, 7 lis 2007 14:58
Data opublikowania: środa, 7 lis 2007 12:38
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2008 12:42
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3111 razy