BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko ds. podziałów nieruchomości i zagospodarowania w Urzędzie Miejskim w Rucianem-Nidzie.
I Miejsce wykonywania pracy

- Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al.Wczasów 4,

II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe lub średnie – preferowane budownictwo.

III Wymagania dodatkowe

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora ds. podziałów nieruchomości i zagospodarowania.

1. Sprawy związane z opiniowaniem i wydawaniem decyzji o możliwości podziału nieruchomości.
2. Sprawy związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla firm.
3. Sprawy związane z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Sprawy związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami.
5. Sprawy związane z nazewnictwem ulic, placów, nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości na terenie Miasta i Gminy oraz ich ewidencja.
6. Sprawy związane z rozprawami wodno – prawnymi dotyczącymi ujęć wody pitnej z terenu Miasta i Gminy.
7. Sprawy związane z uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (inwestycje szczególnie uciążliwe dla środowiska i mogące pogorszyć jego stan) z właściwymi instytucjami.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „pracownik ds. podziału nieruchomości i zagospodarowania” lub przesłać listem, w terminie do 16 listopada 2007 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4 pok.15 tel. 0-87 4254430
Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2007 15:13
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2007 15:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2007 10:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3064 razy