BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Mazurska
2. Numer działki : 91
3. Powierzchnia działki : 196 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 6757
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 78,72 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni i łazienki, usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego nr 3 w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej. Do lokalu mieszkalnego nr 5 przynależy piwnica o pow. 20,80 m2 i strych o pow. 18,92 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 78,72/362,82 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 3 składa się z 6 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 362,82 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 82.490,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych ). Cena udziału w gruncie wynosi 1.840,00 zł (słownie; jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 8.249,00 zł.
(słownie złotych : osiemset tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XVI/87/91 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28 listopada 1991 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 460,00 zł + 22% VAT tj. 101,20 zł = 561,20 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres trwania użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 18,40 zł + 22%VAT tj. 4,04 zł = 22,44 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 8.249,00 zł + 561,20 zł = 8.810,20 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30.11.2007 roku do dnia 21.12.2007 roku.


Data powstania: piątek, 30 lis 2007 12:43
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2007 11:08
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2008 12:42
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2721 razy