BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

P O S T A N O W I E N I E

Ruciane-Nida, dn. 2 stycznia 2008 r.

GN-7624/18/07

Na podstawie art.51 ust.2, 3 i 5 i art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627. z późn. zmianami) po otrzymaniu opinii Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie (postanowienie nr ŚR.III.6635-0036-166/07 z dnia 17 grudnia 2007r.)

p o s t a n a w i a m

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi krajowej na odcinku Stare-Kiełbonki – Zgon – Ruciane-Nida od km 98+300 do km 102+700” zgodnie z art. 52 ust. 1 i 1b ww ustawy Prawo ochrony środowiska, tj z uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska gatunków ptaków oraz gatunki ptaków, dla których ochrony wyznaczony został obszar Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. określenia występowania gatunków ptaków (i ich siedlisk), dla ochrony których wyznaczono obszar specjalnej ochrony Natura 2000 „PUSZCZA PISKA” (kod obszaru: PLB280008), utworzonego na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.) oraz załącznikiem nr 1 Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia oraz na terenach sąsiednich w promieniu 200 m,

2. oceny potencjalnego wpływu (bezpośredniego i pośredniego) planowanego przedsięwzięcia na stan obszaru Natura 2000 pod względem ewentualnych skutków w odniesieniu do gatunków ptaków (i ich siedlisk), dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000:
- zakres oddziaływania,
- skutki oddziaływania,
- wnioski,
- sposoby minimalizacji oddziaływania.

3. sporządzenia mapy z zaznaczoną strefą oddziaływania inwestycji oraz miejscami występowania siedlisk/stanowisk lęgowych i żerowiskami gatunków ptaków, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000.

u z a s a d n i e n i e

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn wystąpiła w dniu 15 listopada 2007 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi krajowej na odcinku Stare-Kiełbonki – Zgon – Ruciane-Nida od km 98+300 do km 102+700”. Stwierdzono, że wniosek spełnia wymogi art. 49 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Do wniosku i informacji dołączono kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami i obszarem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek wraz z dołączoną dokumentacją został przesłany do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu celem wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko i określenia jego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu postanowieniem nr ZNS-4316/20/07 z dnia 05 grudnia 2007r. wydał opinię o braku konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie postanowieniem nr ŚR.III.6635-0036-166/07 z dnia 17 grudnia 2007r. wydał opinię, w której uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Analizując wniosek, dokumenty złożone przez inwestora oraz opinię Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie uznano, że dla wskazanego wyżej przedsięwzięcia istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Raport należy opracować w oparciu o art. 52 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Mając powyższe na uwadze nałożono obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

p o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Burmistrz miasta i Gminy Ruciane-Nida
Leszek Marek Gryciuk

Otrzymują:
1.Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad o/Olsztyn
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
2.urzędowa tablica ogłoszeń + BIP
3.a/a

K.K.

Data powstania: czwartek, 3 sty 2008 08:29
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2008 08:41
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2695 razy