BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

                           

RO.RM. 0002.14.2020          

                                                                 

                                                                                 

                                                                             Ruciane -  Nida,  27 listopada  2020 r.   

                                                                                                                    

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień: 

 

14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz.1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

XXXIII sesję Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z:

    - XXXI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 28 października 2020 r.

    - X nadzwyczajnej (XXXII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 4 listopada

      2020 r.

5. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 - 2028:

     5.1 przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

           Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 – 2028,

     5.2 przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,

     5.3 przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej,

     5.4 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie

          Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 – 2028,

    5.5 dyskusja nad projektem uchwały,

    5.6 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

          Ruciane - Nida na lata 2021 – 2028.

6. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane - Nida na 2021 rok:

    6.1 przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na 2021 rok,

    6.2 przedstawienie opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej,

    6.3 przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej,

    6.4 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały

          budżetowej na 2021 rok,

    6.5 dyskusja nad projektem uchwały,

    6.6 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane - Nida na 2021 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

    7.1 ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę  będącą uczestnikiem i

          pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu,

    7.2 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane -Nida na lata 2020 – 2028,

    7.3 dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.,

    7.4 Programu współpracy Gminy Ruciane - Nida z organizacjami pozarządowymi oraz

          podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

    7.5 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych 

          w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami

          opiekuńczymi,

    7.6 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

           i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  

           opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków

           częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

    7.7 wyznaczenia obszaru  i granic aglomeracji Ruciane - Nida, 

    7.8 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym

          dzierżawcą,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat

          (część działki o nr 229/308 o pow. 12,5 m2w Rucianem-Nidzie),

 

    7.9 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym

          dzierżawcą,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat

          (część działki o nr 229/308 o pow. 20 m2w Rucianem-Nidzie).

8.  Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

9. Zapytania i wnioski mieszkańców.

10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

 

Data powstania: czwartek, 3 gru 2020 09:14
Data opublikowania: czwartek, 3 gru 2020 09:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lut 2021 09:16
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 871 razy