BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu marki FSC Starachowice STAR 244L

Marka i typ samochodu      - FSC Starachowice STAR 244L
Rok produkcji                     - 1985
Kolor nadwozia                  - czerwony
Pojemność silnika/moc       - 6 842 cm3 / 110 kW,
Masa własna                        - 5 500 kg
Całkowity przebieg             -  33 686 km
Ogumienie                           -  Stomil Olsztyn 8.25R20 o zużyciu około 50 %
Wyposażenie                       - typowe dla samochodu specjalnego jako pożarniczego tj. zbiornik na wodę o pojemności około 2000 litrów, pompa wody z napędem od jednostko napędowej samochodu, komory na sprzęt gaśniczy.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

 1. Silnik: jednostka napędowa niesprawna technicznie 9naprawa głowicy nie przyniosła pozytywnych skutków), akumulator rozruchowy rozładowany i nie kwalifikuje się do dalszego użytkowania. Braków w wyposażeniu w dniu oględzin nie stwierdzono.
 2. Podwozie: Rama, elementy zawieszenia i układu jezdnego z licznymi ogniskami korozji. Podzespoły i elementy układu przeniesienia napędu z licznymi ogniskami korozji oraz widoczne miejscowe ślady zaolejenia. Ogumienie marki Stomil Olsztyn 8.25R20 o zużyciu bieżnika około 50%, nie kwalifikuje się do dalszego użytkowania – popękana powierzchnia boczna. Układ przeniesienia napędu na koła tylne rozłączony (wał napędowy wymontowany). Braków w wyposażeniu nie stwierdzono.
 3. Nadwozie: Nadwozie z zabudową specjalistyczną przystosowana dla jednostek straży pożarnych. Całość pokryta farbą nawierzchniową barwy czerwonej z licznymi ogniskami korozji. Kabina kierowcy wydłużona 6-miejscowa. Zabudowa specjalna w postaci zbiornika na wodę o pojemności 2000 litrów i pompę wody napędzana od silnika pojazdu oraz komory na obwodzie zabudowy przeznaczone na wyposażenie do działań gaśniczych zamykane zasuwami w postaci ,,rolet”. Płaszcz zbiornika na wodę w dolnej części rozszczelniony.  
 
      Cena wywoławcza netto wynosi 1 500,00zł,   wadium 150,00zł.
 
 1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane- Nida do dnia 18 stycznia 2021r. do godz. 12.00 z dopiskiem : „Przetarg pojazdu marki FSC Starachowice STAR 244L”.
. Sprzedaż przedmiotu przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko, dokładny adres oferenta, jeżeli jest osobą prawną to nazwę firmy i siedzibę,
 2. oferowaną cenę zakupu netto,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 4. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu,
 5. kopię wpłaty wadium.
 
Jeśli oferta nie spełni w/w warunków podlegać będzie odrzuceniu.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać stosowne pełnomocnictwo.
 
 1. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 18 stycznia 2021r. o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie pokój nr 4,  Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane- Nida.
 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej jak wyżej, najpóźniej do dnia 15 stycznia 2021r. , na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy Ruciane- Nida, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.
Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy sprzedaży.
 
 1. Cena nabycia podlega zapłacie jednorazowo przed terminem zawarcia umowy. Termin spisania umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu wyznaczony zostanie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
 1. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych www.bip.ruciane-nida.pl, www.monitorurzedowy.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.
 1. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 21, tel. 0/87/4254438, fax  0/87/4254456.
 
Data powstania: poniedziałek, 28 gru 2020 10:43
Data opublikowania: poniedziałek, 28 gru 2020 10:47
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sty 2022 13:38
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 1257 razy