BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-08-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-11

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część treści jest dostępna jedynie w postaci skanów dokumentów niedostępnych dla różnego rodzaju czytników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Izdebski.
 • E-mail: jacek.izdebski@ruciane-nida.pl
 • Telefon: 87 425 44 42

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
 • Adres: Al.Wczasów 4,
  12-220 Ruciane-Nida
 • E-mail: umig@ruciane-nida.pl
 • Telefon: 87 425 44 30

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida mieści się w budynku przy Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

Do budynku prowadzą dwa wejścia, które znajdują się od frontu oraz z tyłu budynku.
Do pomieszczeń biurowych urzędu prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
Po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem, spotkanie może się odbyć na parterze obiektu w wyznaczonym do tego celu miejscu.
Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Urzędzie Miasta I Gminy Ruciane-Nida nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy.
W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Koordynator do spraw dostępności

Lidia Borys-Dymczyk
tel: 87 425 44 41
e-mail: lidia.borys-dymczyk@ruciane-nida.pl

Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 03 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

 

Data powstania: czwartek, 11 mar 2021 08:55
Data opublikowania: czwartek, 11 mar 2021 09:03
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 4189 razy