BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Nabór kandydatów do komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na powierzenie realizację zadań publicznych Gminy Ruciane-Nida w 2021 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do zgłoszenia kandydatur do pracy w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ruciane-Nida w 2020 roku.

 

Kandydaci do pracy w komisji konkursowej składają formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pracę w komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Warunki, które powinien spełniać kandydat do pracy w komisji konkursowej:
1) jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

3) ma doświadczenie w przedmiocie zadania publicznego, którego dotyczy konkurs oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

5) zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

6) złoży oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, o zgodzie na udział w komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2021 roku.

 

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Formularze  można  pobrać  ze  strony miejskiej: www.ruciane-nida.pl, zakładka Organizacje Pozarządowe.

Formularze można pobrać także w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pok. 7.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na pracę w Komisji należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida Aleja Wczasów 4 lub w pok. 14 urzędu.

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa 14 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji: tel. 87 425 44 53.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 kwi 2021 15:39
Data opublikowania: poniedziałek, 12 kwi 2021 15:41
Data przejścia do archiwum: środa, 12 maj 2021 11:29
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 162 razy