BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

o braku obowiązku sporządzania raportu
Ruciane-Nida, dn. 18 lutego 2008 r.

GN-7624/18/07/08

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627. z późn. zmianami) po otrzymaniu postanowienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (postanowienie nr ŚR.III.6635-0036-166/07 z dnia 12 lutego 2008 r.) oraz postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu (postanowienie nr ZNS-4316/20/07 z dnia 05 grudnia 2007r)

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 58 na odcinku Stare-Kiełbonki – Zgon – Ruciane-Nida od km 98+300 do km 102+700, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.

u z a s a d n i e n i e

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn wystąpiła w dniu 15 listopada 2007 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 58 na odcinku Stare-Kiełbonki – Zgon – Ruciane-Nida od km 98+300 do km 102+700, gmina Ruciane-Nida. Stwierdzono, że wniosek spełnia wymogi art. 49 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Do wniosku i informacji dołączono kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami i obszarem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek wraz z dołączoną dokumentacją został przesłany do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu celem wydania opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko i określenia jego zakresu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu postanowieniem nr ZNS-4316/20/07 z dnia 05 grudnia 2007r. wydał opinię o braku konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie postanowieniem nr ŚR.III.6635-0036-166/07 z dnia 17 grudnia 2007r. wydał opinię, w której uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie z wnioskiem o zmianę postanowienia nr ŚR.III.6635-166/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. i stwierdzenie braku konieczności sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 58 na odcinku Stare Kiełbonki – Zgon - Ruciane-Nida od km 98+300 do km 102+700, gmina Ruciane-Nida, motywując wniosek tym, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wyraził opinię o braku konieczności sporządzania raportu, ponadto prace dotyczące ww przedsięwzięcia mają być prowadzone tylko i wyłącznie w pasie drogowym, którym zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie wznowił z urzędu postępowanie w ww sprawie postanowieniem nr ŚR.III.6635-166/07 z dnia 1 lutego 2008 r., następnie po rozpatrzeniu uznał brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postanowieniem nr ŚR.III.6635-0036-166/07 z dnia 12 lutego 2008 r.


Wobec powyższego postanawiam jak na wstępie

p o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.


Data powstania: poniedziałek, 18 lut 2008 14:01
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lut 2008 14:10
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:51
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2793 razy