BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca                                                            

Rady Miejskiej Ruciane - Nida

RO.RM. 0002.03.2022                           

                                                              

                                                                                                                   

 

 

                                                                                             Ruciane -  Nida,   21 marca  2022 r.   

                                                                                                                                       

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję na dzień: 

 

28  marca 2022 r. (poniedziałek) o godz.1600

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

LI sesję Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida w dniu 28 lutego 2022 r.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 r.

6. Podjęcie uchwał:

    6.1  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2022 – 2028.

    6.2  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

    6.3  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka Ochotniczej  Straży Pożarnej z terenu Gminy Ruciane - Nida.

    6.4  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie „Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej Nr 1777N (Mikołajki – Wejsuny – DK Nr 58  od km  4 + 950 do km 10 + 896”).

    6.5  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa  Warmińsko - Mazurskiego  na dofinansowanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy  chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane - Nida”.

    6.6  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomośc (dotyczy nieruchomości nr 1/131 w Wierzbie).

    6.7  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego  własność Gminy Ruciane – Nida na rzecz jego najemcy (lokal nr 5 w budynku Wejsuny 41).

      6.8  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane – Nida (ozn. nr 270/15 w Rucianem-Nidzie).

      6.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  z  dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  - na okres do 3 lat (część dz. ozn. nr 98/6  i 98/8).

    6.10 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

    6.11 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruciane - Nida w 2022 r.”

    6.12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części  miejscowości Piaski gmina Ruciane - Nida.

    6.13 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości  wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

     6.14 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów.

     6.15 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki  i soboty  przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki  i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.    

7. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

8. Zapytania i wnioski mieszkańców.

9. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

10. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

                                                             

 

                                                                                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                                        Ruciane - Nida

                                                                                                                                 /-/ Agnieszka  Kręciewska

 

Data powstania: wtorek, 22 mar 2022 13:16
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2022 13:35
Data przejścia do archiwum: środa, 30 mar 2022 09:02
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 544 razy