BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Ruciane-Nida, dn. 10 marca 2008 r.

GN-7624/7/0708

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozstrzygnięciu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie nr SKO-60-79/07 z dnia 18 stycznia 2008 r. przystępuję do ponownego rozpoznania sprawy z wniosku, z dnia 30 maja 2007 r.:

Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

dotyczący:
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24551 Ruciane-Nida wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na działce nr 412/1, położonej przy ul. Gruntowej, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000.

Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./ planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć innych niż określone w art. 51 ust 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Jest przedsięwzięciem, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000, nie wynika z tej ochrony, ale może znacząco oddziaływać na ten obszar. Wobec powyższego realizacja planowanego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Data powstania: czwartek, 13 mar 2008 12:39
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2008 12:51
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:51
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2622 razy