BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodnicząca                                                                                          

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                                       

 RO.RM. 0002.13.2022                                        

                                                                                                                           Ruciane -  Nida,  22 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm. ) zwołuję na dzień

 

29  grudnia 2022 r.  (czwartek) o godz.1000

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane - Nida 

XVI nadzwyczajną (LXI kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

     Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XVI nadzwyczajnej (LXI kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał:

4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Ruciane – Nida na lata 2022-2028.

4.2. Podjęcie uchwały w prawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 r.    

4.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z  dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama  nieruchomość – na okres do 3 lat (część nieruchomości o nr geod. 554/1 w miejscowości Ruciane - Nida).

4.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta samanieruchomość – na okres do 3 lat (część nieruchomości o nr geod. 229/287 w miejscowości Ruciane - Nida).

4.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XLIV/386/2021 Rady Miejskiej Ruciane - Nida   z dnia  15 października 2021 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi  przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze  użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Ruciane- Nida oraz sposobu ustalania wysokości opłat  dodatkowych.

4.6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Ruciane - Nida  na lata 2023 – 2026.

5. Zamknięcie obrad XVI nadzwyczajnej (LXI kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane – Nida.                             

                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                    Ruciane – Nida

                                                                        /-/  Agnieszka Kręciewska

 

Data powstania: wtorek, 27 gru 2022 10:58
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2022 11:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 10:17
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 353 razy