BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U  z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy      Ruciane - Nida ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane - Nida, niżej wymienionej:

 1. działka ozn. nr geod. 271/2, o pow. 2 300 m2, poł. w ob. Ukta, gm. Rucianem-Nidzie, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00013285/9. Ewidencji gruntów nieruchomość opisana jest jako RIIIb.  Nieruchomość jest niezabudowana. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Teren działki płaski o kształcie prostokąta

      cena wywoławcza  netto   170 000,00 zł, wadium  15 000,00 zł;

III publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 2 lutego 2023 roku, o godzinie 10:00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida, Al. Wczasów 4.

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane - Nida. Za datę wniesienia wadium uważa    się datę wpływu na konto urzędu.
 2. Uczestnictwo w przetargu:

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 

Przystąpienie do przetargu osób będących w związku małżeńskim:

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.

Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Ponadto reprezentant spółki przystępując do licytacji zobowiązany jest do przedłożenia uchwały wspólników zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.
 2. Sprzedaży nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia  11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).   Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 3. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. W dziale III Księgi wieczystej OL1P/00013285/9 ujawniono roszczenie na rzecz Energa – Operator S.A. oddział w Olsztynie w zakresie nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu polegającej na udostępnieniu działki nr 342/3 w celu wybudowania urządzeń: przyłącza elektroenergetycznego kablowego niskiego napięcia 0,4 KV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków P-1, których lokalizację przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym integralna część niniejszego oświadczenia ; zgodzie wejścia na wykonanie prac remontowych, eksploatacyjnych  modernizacyjnych na wybudowanych urządzeniach, zgodne z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane; zgodzie wejścia na usuwane awarii wybudowanych urządzeń; prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 342/3 oraz przechodu do wybudowanych urządzeń. – niniejsze roszczenie nie obciąża zbywanej nieruchomości, roszczenie zostanie przeniesione do księgi wieczystej założonej dla zbywanej nieruchomości.
 5. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej ruciane-nida.pl oraz www.monitorurzedowy.pl.
 8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane - Nida,    Al. Wczasów 4,  pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254438.
 9. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida  można uzyskać na stronie głównej bip.ruciane-nida.pl.

 

 1. Podano do publicznej wiadomości: od dnia 29 grudnia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2023 r.
Data powstania: czwartek, 29 gru 2022 12:29
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2022 14:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lis 2023 11:11
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 1221 razy