BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHYLENIE DECYZJI

Nasz znak:
GN-7624/11/07/08
D E C Y Z J A


Na podstawie art.154 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ uchyla się z urzędu ostateczną decyzję nr GN-7624/11/07/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu pontonowego konstrukcji stalowej o długości 9,0 m i szerokości 2,0 m, zlokalizowanego na fragmencie jez. Bełdany /działka nr 42/3 w obrębie Wygryny/ przy działce o nr 176 w obrębie Wygryny, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000” którego wnioskodawcą jest TER-LID s.c. Teresa Grek Lidia Niewińska, Wygryny 52, 12-220 Ruciane-Nida


Uzasadnienie

Spółka cywilna TER-LID Teresa Grek Lidia Niewińska, Wygryny 52, 12-220 Ruciane-Nida zwróciła się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na na „budowie pomostu pontonowego konstrukcji stalowej o długości 9,0 m i szerokości 2,0 m, zlokalizowanego na fragmencie jez. Bełdany /działka nr 42/3 w obrębie Wygryny/ przy działce o nr 176 w obrębie Wygryny, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000”. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww przedsięwzięcia wydana została po uzgodnieniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 17 stycznia 2008r. postanowieniem nr ŚR.III.6635-0036-015/08 projektu niniejszej decyzji, na które to postanowienie wpłynęło zażalenie wniesione przez Pana Horsta Kruskę, zam. Wygryny 52A, 12-220 Ruciane-Nida. W związku z powyższym decyzja nr GN-7624/11/07/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań, z racji, iż została wydana w oparciu o zaskarżone postanowienie podlegać powinna w całości uchyleniu.
W związku z powyższym postanawiam jak na wstępie

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.
Data powstania: środa, 2 kwi 2008 11:26
Data opublikowania: czwartek, 3 kwi 2008 12:39
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:53
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3352 razy