BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

SKO.73.662.2022 POŚ.6733.5.2022

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022.503), zawiadamiam, że decyzją z dnia 8 lutego 2023 r., znak: SKO.73.662.223 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 28 października 2022 r., znak: POŚ. 6733.5.2022 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o nr MRA1801B na części działki nr 99 ( w liniach rozgraniczających teren inwestycji zgodnie z załącznikiem) w obrębie geodezyjnym 14-Sady, gmina Mikolajki.

Akta sprawy wraz z decyzją kolegium znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, gdzie strony niniejszego postępowania mogą sie z nimi zapoznać w godzinach pracy urzędu.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obiweszczenia postanowienie zostaje uznane za doręczone. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest 20 lutego 2023 r.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49b § 1 i § 2 k.p.a w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lu art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, które wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie pożniej niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostepnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku , chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostepnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyjza lub postanowienie, o których mowa § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezłocznie udostępniony.

W załączeniu treść obiweszczena.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2023 10:04
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2023 10:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 mar 2023 09:06
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 262 razy