BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.2.2023CP

Obwieszczenie

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)                    oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie punktu czerpana wody  w leśnictwie Guzianka. Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnych 160/1, 1011/2, 3160/3, 3161/2 obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida oraz działka nr 127 (jez. Nidzkie), obręb Ruciane-Nida. Inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                            

Data powstania: wtorek, 21 lut 2023 14:01
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2023 14:02
Data przejścia do archiwum: środa, 29 mar 2023 09:52
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 241 razy